Yüksəkmolekullu birləşmələr texnikda, məişət məhsullarının istehsalında kənd təsərrüfatında və təbab ətda əsas materialllar kimi geniş istifadə olunur. Yüksəkmolekullu birləşmələrin tətbiqi onların kimy əvi,fiziki  v fiziki-kimy əvi xassələri il ə əlaqədardır. Bu xassələrd ən polimerdən hazırlanan m əhsulların istehsalını asanlaşdıran onların elastikliyini, möhk əmliyini, plastikliyini, elektro izolyator xass əsini, kiçik xüsusi k əçisini v ə s. göstərm ək olar. Müasir texnika durmadan polimer elmi qarşısında əlverişli fiziki-mexaniki və ümumiyyətlə, kompleks xass ələrə malik olan yeni polimerl ərin alınması t ələbini qoyur.