Üzvi kimyanın tarixi və metodologiyası fənnində (Magistr pilləsi) A.Lavuazyenin tədqiqatlarının üzvi kimyanın bir elm kimi  meydana gəlməsində rolu, XIX əsrin I yarısında üzvi sintezin inkişafı, üzvi sintezin əsasının yaradılması, üzvi birləşmələrin ilk süni sintez üsulları, üzvi sintez problemi, elementlərdən üzvi  birləşmələrin sintezi, sintetik tədqiqatlar və üzvi kimya nəzəriyyələri və aparılan sintezlər haqqında məlumatlar, M.Bertlo və onun əsas müddəaları, daş kömür qətranından aromatik karbohidrogenlərin əmələgəlmə mexanizminin öyrənilməsi, asetilen nəzəriyyəsi və onun  əsas müddəaları, hidroaromatik karbohidrogenlərin aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsi haqqında təsəvvürlərin inkişafı, fenolların çevrilmələri, ətirli maddələrin ilkin tədqiqi, undamental üzvi tədqiqatlar, zvi reaksiyaların tətbiq sahələrinin genişlənməsi əsasında üzvi kimyada yeni üsulların yaranması, element və metalüzvi birləşmələrin alınması və tədqiqinin üzvi sintezin inkişafında rolu, süni liflərin və plastik kütlələrin alınması öz əksini tapmışdır