Üzvi kimya-2 fənnin məşğələ dərsində hidroksiturşular,aminturşular,aldehid və ketonturşular,karbohidratlar,tsikloalkanlar,aromatik karbohidrogenlər,aromatik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri,aromatik sulfoturşular,aromatik nitrobirləşmələr,aminlər,diazo-və azobirləşmələr,aromatik aldehidlər,ketonlar,turşular,çoxnüvəli aromatik karbohidrogenlər,heterotsiklik birləşmələrə dair məsələlər həll edilir.