Halogen tərkibli üzvi birləşmələr xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunur. İldə milyon tonlarla sintez olunan bu maddələrin cəmiyyətə faydası ilə bərabər ekoloji gərginliyə səbəb olan faktorlar da mövcuddur. Xlorlu və flüorlu kimyəvi tullantıların utilləşdirilməsində bir sıra problemlərin olması onların daha səmərəli üsullarla alınmasını tələb edir. Həmin üsullardan elektrokimyəvi yolla halogen tərkibli birləşmələrin alınması tullantılardan istifadə  olunması və aralıq  məhsulların xeyli az olması baxımından daha əlverişli hesab olunur. Kimya sənayesinin və xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunan bu tip birləşmələrin istehsalının nəzəri və praktiki əsasları bu proseslərin tullantılarının zərərsizləşdirilməsi magistrantlar üçün vacib və aktual problemlərdəndir.