Zoologiya heyvanların mənşəyini, təkamülünü, morfologiyasını, böyümə və inkişafını, müxtəlif ərazilərdə yayılmasını,  təbii birliklərdə (biosenozda) rolunu və insan üçün əhəmiyyətini öyrənir. 

Xordalılar tipinə müxtəlif yaşayış və həyat tərzinə malik olan, bir-birindən fərqli, yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış heyvanlar daxildir.Hazırda yaşayan xordalıların 43 mindən çox növü məlumdur.