Bioloji elmlər arasında fundamental elmlərdən biri sayılan Biofizika elmi riyaziyyat, fizika, kimya və biologiya elmlərinin mütərəqqi üsul və nailiyyətlərindən istifadə edərək inkişaf edir. 

Canlı orqanizmlərdə baş verən bütün bioloji proseslər fiziki hadisələrlə müşayət olunur.

 Biofizika obyektin fiziki xassələrini və onda gedən fiziki-kimyəvi prosesləri mürəkkəb sistem səviyyəsində (orqanizm-ətraf mühit,orqanlar, toxumalar, hüceyrə) öyrənir.