Sudakı mikroorqanizmaların ekologiyası, biologiyası və patalogiyası haqda oyrənir.