İnformatika fənnində öyrədilən nəzəri bilikləri təcürbi olaraq yerinə yetiriməsi və görülən işləri

müəllimə dialoq formasında təqdim etmək.